Regulamin

I Informacje ogólne
 • Niniejszy Regulamin Festiwalu Sfera Ruchu 2020, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Festiwalu, który składa się z prezentacji oraz działań towarzyszących.
 • Organizatorami Festiwalu są: Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze oraz Ośrodek Praktyk Choreograficznych.
 • Festiwal skierowany jest do choreografów i tancerzy, którzy czynnie zajmują się sztuką teatru tańca oraz którzy ukończyli 16 lat.
 • W festiwalu mogą wziąć udział zespoły, duety oraz soliści pracujący w obszarze teatru tańca, twórczo rozwijający różne techniki i metody pracy z ciałem.
 • Organizator dopuszcza udział twórców zagranicznych.
 • Uczestnicy ponoszą całość kosztów wyżywienia, przejazdu oraz ubezpieczenia.
 • Festiwal Sfera Ruchu 2020 odbędzie się w październiku 2020 w Zielonej Górze.
 • Dyrektorem Festiwalu jest: Marek Zadłużny 792 377 337

 

II Zgłoszenia i prezentacje
 • Nabór zgłoszeń na Festiwal odbędzie się w terminie: sierpień 2020.
 • Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 45 minut.
 • Zgłoszenia można dokonać w terminie do 31 sierpnia 2020r., poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

  https://opch.pl/zgloszenia-2020/

 • Do zgłoszenia należy dołączyć wszelkie informacje na temat spektaklu oraz link do nagrania.
 • Zgłoszenia wysłane Organizatorowi po 31 sierpnia 2020r., niekompletne lub niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o zakwalifikowaniu się na Festiwal zostanie przesłana Kandydatowi drogą mailową najpóźniej do 15 września 2020r.
 • Zakwalifikowani Artyści muszą przesłać trzy zdjęcia oraz rider techniczny spektaklu. Dodatkowo mogą załączyć plakat.
 • Organizatorzy decydują o dniu i godzinie prób technicznych oraz prezentacji.
 • Prezentacje będą otwarte dla publiczności.
 • Prezentacje odbędą się w wyznaczonej przez Organizatora przestrzeni scenicznej.
 • Jako nośnik dźwięku dopuszcza się płyty CD/USB. Nośniki muszą być opisane.
 • Organizatorzy Festiwalu zapewniają uczestnikom prezentującym spektakle, bezpłatny udział w wydarzeniach towarzyszących.
III Warsztaty
 • Osoby, które nie prezentują spektakli mogą wziąć udział w warsztatach odpłatnie, tylko w sytuacji wolnych miejsc i po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatorów.
 • Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową: info@opch.pl
 • Po otrzymaniu od Organizatorów potwierdzenia o zapisie na warsztaty, należy wpłacić pieniądze na wskazane konto.
 • Uczestnicy warsztatów upoważnieni są do darmowego wstępu na prezentacje.
IV Utrwalanie i korzystanie z wizerunku oraz licencja na korzystanie z Prezentacji
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dźwiękowej i wizualnej rejestracji prezentowanego materiału, a także prawo fotografowania, przez akredytowanych dziennikarzy i fotografów.
 • Uczestnicy Festiwalu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w związku z Festiwalem i przekazanego organizatorowi, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku Uczestnika oraz tancerzy występujących w prezentacji w formie fotografii lub filmu na stronach internetowych Organizatora, na plakatach.
 • Uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Prezentacji, a w przypadku korzystania przez Uczestnika z utworów innych autorów, Uczestnik oświadcza, że jest do tego uprawniony i w razie wystąpienia przez jakiekolwiek podmioty z roszczeniami w stosunku do Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się w pełni i skutecznie zwolnić Organizatora z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń.
V Postanowienia końcowe
 • Każdy uczestnik Festiwalu ma obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących przepisów p.poż. i bhp.
 • Osoby nadsyłające prace oraz zgłoszenia na Festiwal lub warsztaty wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora festiwalu swoich danych osobowych na potrzeby festiwalu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
 • Uczestnictwo w Festiwalu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Festiwalu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z udziału w imprezie.