Statut

Statut

Ośrodka Praktyk Choreograficznych w Zielonej Górze

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ośrodek Praktyk Choreograficznych, zwany dalej „Stowarzyszeniem”.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach,
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 4. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – „OPCh.”.

 5. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz – Zielona Góra. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

 3. Działalność, o której mowa w pkt 2, jest wyłączną działalnością statutową i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w sferze określonej celami Stowarzyszenia zawartymi w niniejszym statucie.

§3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

 3. Stowarzyszenie może wynagradzać członków Zarządu za czynności związane
  z pełnioną funkcją.

§4

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

§5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§6

 1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest: 

 • 1.wieloobszarowa działalność w zakresie rozwoju choreografii i sztuki teatru tańca przyczyniająca się do aktywizacji społeczeństwa w zakresie uczestnictwa w kulturze tanecznej,
 • 2. inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sztuki choreograficznej i integracji
  z Unią Europejską, przy jednoczesnej dbałości o podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • 3.  promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 1. Działania Stowarzyszenia będą skupiały się na następujących celach: 

  1. organizowanie wszelkich działań edukacyjnych oraz warsztatowych ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka w ciągu całego jego życia w kontekście jego działań społecznych i indywidualnych w tym także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

  2. zrzeszanie kompetentnych artystów, którzy będą rekomendowani przez Stowarzyszenie do podejmowania działań artystycznych i edukacyjnych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 

  3. organizowanie warsztatów, rezydencji artystycznych, konferencji teoretycznych, festiwali związanych z kulturą tańca i sztuką choreografii oraz wszelkich wyjazdów dla jednostek, organizacji postronnych i osób zewnętrznych w ramach realizacji celów statutowych.

  4. publikowanie materiałów dotyczących teatru tańca i sztuki choreografii oraz rozpowszechnianie ich w sposób tradycyjny, jak i przez inne media. 

  5. organizowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich form edukacji prowadzonej według zasad psychopedagogiki twórczości dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  6. wspieranie pedagogów oraz edukatorów pracujących w obszarze teatru tańca.

  7. edukacja społeczeństwa w obszarze wiedzy o tańcu i sztuki choreografii.

  8. zmniejszenie stopy wykluczenia społecznego wskutek realizacji wszelkich form edukacji w obszarze wiedzy o tańcu , oraz aktywizacja środowiska osób wykluczonych na wsi i w miastach.

  9. popularyzacja teatru tańca oraz prowadzenie działalności promującej teatr tańca w kraju i za granicą.

  10. wszechstronna działalność na rzecz rozwoju teatru tańca, rozwoju kulturalnego oraz działania na rzecz innowacyjności w teatrze tańca i kulturze.

  11. ochrona i promocja zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie zasad ekologii.

  12. wspieranie społeczności małych miast i terenów wiejskich w obszarze aktywności tanecznej.

  13. Wspomaganie realizacji celów Stowarzyszenia poprzez działalność charytatywną oraz promocję i organizację szeroko rozumianego wolontariatu.

 

§7

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

  1. popularyzację i podnoszenie poziomu wiedzy oraz umiejętności wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie edukacji tanecznej,

  2. wspieranie działań w takich dziedzinach jak: choreografia, taniec, rozwój społeczny, oświata, dobroczynność, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, ochrona środowiska i w dziedzinach towarzyszących,

  3. współudział w inicjowaniu i koordynacji działań zmierzających do pozyskiwania funduszy pomocowych,

  4. organizowanie warsztatów, konferencji, rezydencji artystycznych, festiwali związanych z kulturą tańca, wymian międzynarodowych, wyjazdów warsztatowych oraz innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele Stowarzyszenia na terenie placówek własnych i innych,

  5. współdziałanie z władzami publicznymi, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

  6. prowadzenie działalności artystycznej, informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej, badawczej i naukowej, 

  7. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w połączeniu z zajęciami realizującymi cele statutowe,

  8. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

  9. prowadzenie zajęć warsztatowych w oparciu o psychopedagogikę humanistyczną,

  10. prowadzenie różnych form propagowania kultury tańca,

  11. organizację imprez masowych,

  12. organizację spotkań i współpracy międzynarodowej,

  13. organizację imprez związanych z tańcem oraz imprez kulturalnych,

  14. wspieranie młodzieży uzdolnionej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich,

  15. działania charytatywne.

 2. Wymienione w §6 i §7 formy działania podlegają Zarządowi, który decyduje o ich powołaniu i zasadach działania zgodnie z obowiązującymi odpowiednio ustawami oraz nadzoruje ich działalność.

 

§8

 1. Statutowa działalność Stowarzyszenia, w części obejmującej działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

 2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług na podstawie stosunku prawnego, za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.

 3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych w ramach realizowanych celów statutowych, za które pobierane będzie wynagrodzenie.

 4. Działalnością odpłatną pożytku publicznego będzie również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego Ośrodka Praktyk Choreograficznych.

 5. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.

 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
  w odrębnych przepisach, a jej dochód służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 7. Strukturę organizacyjną, zakres i zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 8. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego wymaga czytelnego oddzielenia jej od prowadzenia działalności gospodarczej.

 9. W Stowarzyszeniu zabrania się: 

a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

 

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansowa lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 5. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec.

 6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

  2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

  5. noszenia odznaki organizacyjnej,

  6. zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia
   o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. regularnego opłacania składek.

§13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12.

 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§14

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,

  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,

  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,

  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-6 orzeka Zarząd, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków,
  w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone
  w ust. 2.

 

Rozdział IV

 Władze Stowarzyszenia

§15

 1. Władzami Stowarzyszenia są: 

  1. Walne Zebranie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 1. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na
  4 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

 2. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§16

 1. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcje pełnić nie dłużej niż przez kolejne 2 kadencje.

 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
  w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wybór przez Walne Zebranie Członków lub delegatów posiadających mandat określony w § 15 ust.2. 

Walne Zebranie Członków

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków w każdy skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia należy załączyć porządek obrad.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 

  1. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 3,

  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze, stosując § 18 ust. 3.

 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.

 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz, wybrani przez Walne Zebranie Członków w trybie jawnym.

 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych

  3. na żądanie Komisji Rewizyjnej.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

 2. zmiana statutu,

 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

 4. uchwalanie budżetu,

 5. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

 9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

 13. wyrażenie zgody w sprawie zbycia nieruchomości.

Zarząd

§21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem i z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się od 2 do 4 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.

 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 6. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§22

Do zakresu działania Zarządu należy: 

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. określenie szczegółowych kierunków działania,

 3. ustalenie budżetu i preliminarzy,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 6. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 13. uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników,

 14. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 15. ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek.

§23

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje ona jego działalność nie rzadziej niż raz w roku. 

 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. 

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,  a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. składanie wniosków o udzielenie albo nie udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§24

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§25

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

  1. składki członkowskie,

  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
   w używaniu Stowarzyszenia,

  3. dotacje i subwencje,

  4. darowizny, zapisy i spadki,

  5. wpływy z działalności statutowej,

  6. środki pochodzące z ofiarności publicznej, zbiórki publiczne,

  7. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

§26

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie spraw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.

 3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do podpisu niektórych pism
  i dokumentów.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§27

 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone
  w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§28

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Podpisy członków Zarządu:

 

Marek Zadłużny – prezes

Kalina Grupa – wiceprezes

Radosław Bajon – sekretarz

Agata Kierońska – skarbnik